Cefndir

Sylwch os gwelwch yn dda bod ein cronfa ymateb brys ar gyfer unigolion wedi cau ar 6 Mai, 2020. Mae’r Gronfa ymsefydlogi i unigolion wedi’i hanelu at unigolion sy’n edrych ar ffyrdd o ddatblygu eu gwaith neu newid y ffordd y maent yn gweithio, ac sydd angen cefnogaeth i’w helpu i wneud hyn. Darllenwch y canllawiau a dogfennau egluro ychwanegol a gyhoeddwyd yn fwy diweddar i weld y mathau o brosiectau a gwaith y gallwn eu cefnogi.
 

Nod y gronfa yw cefnogi artistiaid llawrydd ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy'n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru sy'n ceisio goroesi'r bygythiad i'w bywoliaeth oherwydd coronafeirws. Bwriad yr arian yw eu helpu i feithrin cadernid a chynnal ymarfer creadigol.

Mae grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael.

Mae'r gronfa ar agor am geisiadau:

Ddydd Gwener 29 Mai 2020 tan ddydd Llun 15 Mehefin 2020

Rydym ni’n gobeithio gwneud penderfyniadau mewn 4 wythnos o'r dyddiad cau.

Beth i’w wneud os na allwch chi dderbyn arian o’r Loteri Genedlaethol

Os nad ydych chi’n gallu derbyn arian Loteri Genedlaethol am unrhyw resymau, dylech chi uwchlwytho llythyr gyda’ch cais yn esbonio pam mae hyn yn wir. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n ceisio ariannu eich prosiect o arian o ffynonellau eraill.

Dechrau

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn ein dogfennau cymorth cronfa, ebostiwch ein tîm grantiau a gwybodaeth: grantiau@celf.cymru