Os oes dal i fod angen cyngor neu arweiniad arnoch chi, da chi cysylltwch â ni

Ar gyfer prynwyr

Mae’r Cynllun Casglu yn galluogi unigolion preifat i gael benthyg arian (yn ddi-log) i helpu i brynu gweithiau celf o’r orielau yng Nghymru sy’n aelodau o’r Cynllun Casglu.

Mae’r Cynllun Casglu yn cael ei redeg gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Nodau’r cynllun yw:

  • galluogi rhagor o bobl i brynu celf
  • cefnogi orielau yng Nghymru drwy annog mwy o werthiant o waith celf
  • cefnogi artistiaid cyfoes drwy annog mwy o werthiant o waith celf

Mae’r Cynllun Casglu yn agored i holl drigolion y Deyrnas Unedig sydd dros 18 oed, yn ddibynnol ar statws.

Mae Creative United yn gweithredu menter debyg o’r enw Own Art. Mae manylion pellach i’w gweld fan hyn

Mae cost y benthyciad yn cael ei gymorthdalu gan arianwyr y cynllun, Cyngor Celfyddydau Cymru, gan olygu bod y cynllun yn fforddiadwy i’n haelod-orielau ei weithredu, yn ogystal â sicrhau cyfradd ddi-log i brynwyr.

Na – mae’r Cynllun Casglu ar gael drwy orielau sydd wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn unig.

Fe allwch chi brynu gweithiau gwreiddiol o gelf a chrefft cyfoes mewn unrhyw gyfrwng gan gynnwys paentiadau, cerflunwaith, ffotograffiaeth, printiau argraffiad cyfyngedig (dim mwy na 150 print yn y rhediad), tecstilau, gemwaith, dodrefn, gwydr, cerameg, gweithiau amlgyfrwng – yn wir, unrhyw waith gwreiddiol gan artist byw.

Y swm lleiaf y gallwch chi gael ei fenthyg yw £50 (ar ôl blaendal). Gall hyn naill ai fod i brynu eitem unigol, neu grŵp o eitemau lle mae’r gwerth cyfunol yn £55 neu fwy.

 

Gallwch – gall y benthyciad fynd tuag at dalu am ddarn o waith celf sy’n costio mwy na £5,000 cyhyd â’ch bod chi’n gallu talu’r gweddill mewn arian parod neu â cherdyn credyd/debyd. Ni chewch wneud cais am sawl benthyciad i dalu am ddarn unigol o waith.

Gallwch – nid oes cyfyngiad ar sawl tro y gallwch chi ddefnyddio’r cynllun. Ond ni allwch fenthyg mwy na’ch cyfyngiad personol o £5,000.

Fe allai cais am gredyd gael ei wrthod gan Gyngor Celfyddydau Cymru am sawl rheswm. Os bydd hyn yn digwydd, fe fydd rhywun yn cysylltu â chi i esbonio’r penderfyniad.

Oes – mae’n rhaid i’r prynwr dalu lleiafswm o 10 y cant o flaendal, yn uniongyrchol i’r oriel, ar bob benthyciad.

Bydd eich taliad cyntaf fel arfer yn cael ei ddebydu o’ch cyfrif tua phedair wythnos ar ôl y dyddiad y gwnaethoch chi lofnodi’r cytundeb. Fe fyddwch chi’n derbyn llythyr oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru yn cadarnhau’r dyddiad.

Gallwch – ond bydd yn rhaid i chi ddewis naill ai’r 7fed neu’r 21ain o’r mis. Fe allwch chi newid o’ch dewis gwreiddiol drwy gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390, neu drwy anfon e-bost atom.

Na – nid oes ffi am ad-dalu benthyciadau’r Cynllun Casglu yn gynnar. Fe allwch chi drefnu i ad-dalu’r benthyciad ar unrhyw adeg drwy gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390, neu drwy anfon e-bost 


Gwybodaeth i orielau

Mae ceisiadau i orielau ar agor drwy gydol y flwyddyn. Fe welwch chi’r manylion llawn yn y telerau ac amodau fan hyn. Fel arall, cysylltwch â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390, neu drwy anfon e-bost 

Fe allwch chi lawrlwytho logos fan hyn 


Cysylltu â ni

Cynllun Casglu
Cyngor Celfyddydau Cymru
Llawr 1af
Parc y Tywysog II
Rhodfa’r Tywysog
Bae Colwyn
LL29 8PL

Tel: 01492 539757

E-bost: CollectorPlan@arts.wales